Kosken Reserviupseerit
Hallitus
KOSKEN RESERVIUPSEERIT RY
HALLITUS

Yhdistyksen nimi on Kosken Reserviupseerit ry ja sen kotipaikka on Koski Tl.
Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry:n jäsenyhdistys.


Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäseninä olevien reservin upseerien aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

Ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti mm. tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla.

Harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa.

Ylläpitämällä sotilasperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa ja perinteen keräämistä ja tallentamista.

Järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet.

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa lahjoja ja testamentteja, sekä varojensa kartuttamiseksi toimeenpanna juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianomaisen luvan saatuaan.
Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi päästä reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Varsinaiset jäsenet maksavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun tai kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa.
Ainaisjäsenmaksun maksuksi katsotaan myös jäsenen jollekin muulle Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistykselle aikaisemmin maksama ainaisjäsenmaksu.

Yhdistyksen toimielimet
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous, joka pitää vuodessa kaksi varsinaista kokousta, sekä yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään viisitoista muuta jäsentä.

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta, sekä toimii yhdistyksen laki- määräisenä edustajana.

Vuoden 2020 hallitus on seuraava: (pj + vpj + 5 jäsentä)
Puheenjohtaja Hannu Petranen
Varapuheenjohtaja Sakari Virtanen
Sihteeri Jyrki Ylenius, puh: 044-4845613
Muut hallituksen jäsenet: Kari Niinivuo, Marko Nurmi, Martti Mäkitalo, Juhani Tynjälä ja Jukka Mertanen